Skogstrand IL

Klubben

Klubben
Her finner du informasjon om hvordan klubben drives, innmeldingskjema og priser for medlems og -treningsavgifter

 

            Barneidrett  Fotball og Håndball  Hovedstyret   Budsjett  Medlemsavgift  Treningsavgift  Dugnader  Medlemsfordeler

Skogstrand IL

Skogstrand IL er organisert i en fotball-, håndball- og barneidrettsgruppe. Klubben har lag for barn og unge i alle aldre, men det avhenger litt av hvor store barnekullene er i Ambjørnrødområdet. I dag har klubben ca. 600 medlemmer. Skogstrand IL er helt avhengig av de frivilliges innsats innenfor de ulike styrer og lag. De fleste som har verv i klubben gjør dette på dugnad,  men klubben er også avhengig av inntekter for å kunne gi barn og unge et aktivitetstilbud i nærmiljøet. Skogstrand IL har en omsetning på ca 1.7 millioner pr år, som går til drift av de ulike aktivitetene i klubben. Inntektene til klubben er medlems- og treningsavgifter, sponsorinntekter, ulike støtteordninger, grasrotandelen, samt  inntekter fra dugnader og arrangement som klubben holder. De ulike avgiftene faktureres i 2 omganger. Støtteordninger fra kommune- og idrettsforbund dekker i underkant 10% av klubbens totale kostnader. Deltagere i barneidrett betaler kun treningsavgift, ikke medlemsavgift.

Dugnader som gjennomføres er knyttet direkte til de ulike lag, men det finnes også noen fellesdugnader for fotball- og håndballgruppa. Fellesdugnadene gjennomføres om oftest i forbindelse med Skogstrands egne turneringer og arrangement, som er viktige inntektskilder for klubben. Minihåndballturneringen som går over tre helger i håndballsesongen, samt fotballens Torvbyencup i februar, er eksempler på denne type arrangement.

Hvert enkelt lag har også en egen økonomi m.h.p inntekter og utgifter, gitt av hvor høy aktivitet laget ønsker å holde utover det klubben normalt dekker gjennom treningsavgiften og fellesdugnader. Aktivitetsnivået i de enkelte lag bestemmes da av foreldrene rundt dette laget. Eksempler på slike aktiviteter er innkjøp av treningstøy utover det som dekkes av klubben ( som er kampdrakter), treningsleirer og sosiale arrangement/turer.

 

Barneidretten er for barn i alderen 6 til 8 år. Litt avhengig av antall barn i hver aldersklasse, kan det være en eller flere grupper innenfor hver aldersklasse. Fokuset innen barneidretten er å lære barna basisferdigheter innen idrett, fortrinnsvis gjennom lek. Siden Skogstrand IL er en klubb som driver med ballidrett, vil trening av basisferdigheter med ball være en del av barneidretten. Det skilles ikke på fotball og håndball i barneidretten, heller ikke på gutt eller jente med hensyn på organisering i grupper. For hvert årskull er klubben avhengig av frivillige som kan hjelpe til på treninger. Når en ny årsklasse etableres i klubben, stiller klubben med trenere som hjelper til med å organisere treningene. Etter en tid er det som oftest noen foreldre i gruppa som tar over treneransvaret. Alle som ønsker å bidra i barneidretten som frivillige trenere oppfordres sterkt til å ta kurs som arrangeres av Østfold idrettskrets. Klubben dekker da kursavgiftene. Alle trenere og oppmenn må fremvise politiattest til klubbens ansvarlige.

 

Fotball- og Håndballgruppene er for barn i 9 års alderen og oppover. De første årene er det ikke uvanlig med både gutter og jenter på samme lag. Driften av lagene er fortsatt avhengig av foreldre som kan bidra som trenere, lagledere, dugnadsansvarlige/økonomi. Når barna blir 12-13, år er det som regel trenere, lønnet av Skogstrand, som tar over treneransvaret. Foreldrene/frivillige dekker da de andre funksjonene rundt laget.

Hvem bestemmer hvordan Skogstrand IL skal drives ?

Hovedstyret i Skogstrand IL har det overordnede ansvaret for at alle aktivitetene i klubben drives i h.h.t til Norges idrettsforbunds bestemmelser og lover. Hovedstyret har også ansvaret for klubbens økonomi, samt drift av klubbhus og barneidrettsgruppe. Hovedstyret består av leder, nestleder, kasserer, regnskapsansvarlig, sekretær, leder for håndball og leder for fotball.  Styret velges på årsmøtet. I tillegg til hovedstyret er det et fotballstyre og et håndballstyre med tilsvarende funksjoner. Fotballstyret velges i forbindelse med klubbens årsmøte i februar, mens håndballstyret velges i forbindelse med håndballens sesongavslutning 1. mai.

 

Budsjettet er i stor grad bestemt av hvilket aktivitetsnivå klubben skal tilby sine medlemmer. På klubbens årsmøte i februar legger styrene i Skogstrand IL fram et forslag til neste års budsjett hvor de ulike inntekter og utgifter er beskrevet. Årsmøtet vedtar budsjett og medlemsavgift for kommende år. Alle som har betalt medlemsavgift for foregående år har stemmerett på årsmøtet. Tidspunkt annonseres på klubbens hjemmeside. Her finnes du også årsberetning og regnskap minimum 14 dager før årsmøtet. Dersom det ønskes mer informasjon om klubbens drift, send en mail til ssilag@online.no

 

Medlemsavgiften betales på våren. Avgiften går  til drift av barneidrettsaktivitetene, drift av klubbhus, oppfølging av regnskap og økonomi, forsikringer og tomtefesteavgift. Det finnes 3 typer medlemskategorier: Aktiv, familiemedlemskap og støttemedlem. Familiemedlemskap lønner seg hvis det er flere enn ett aktivt medlem i klubben. For info om medlemsavgiftenes satser, se innmeldingskjema som du finner på www.skogstrand.org under menyvalg Om Klubben

Treningsavgift betales på vår (fotball) og høst(håndball og barneidrett). Denne avgiften går til direkte dekning av utgifter til utøvelse av selve idretten som for eks trenerlønninger, dommeravgifter, baneleie/vedlikehold, utstyr, forsikringer, deltageleravgifter i cup/serier. Det er kun aktive utøvere som betaler treningsavgift. For info om treningsavgiftenes satser, se innmeldingskjema som du finner på www.skogstrand.org under  menyvalg Om Klubben

 

 

 Hva får du som medlem tilbake fra klubben ?

 


Som medlem av Skogstrand IL har du tilgang til et av de få lokale aktivitetstilbudene til barn og unge i Ambjørnrødområdet. Klubben har som mål å gi et tilbud til alle aldersgrupper fra barnedrett til junior/senior som omfatter 2-5 treninger i uka i tillegg til deltagelse i serier og cuper. Skogstrand IL fokuserer spesielt på barneidrett og de yngre årsklassene. En av målsetningene for klubben er å holde flest mulige barn og unge aktive. Klubben forsøker også å ha et tilbud til voksne gjennom håndballens damelag og fotballens a-lag og oldboys lag. Barneidretten trener på Ambjørnrød skole, fotballen trener på klubbens kunstgressbane på Skogstrand og håndballen har sine treninger i Kvernhushallen.

Medlemskapet gir også mulighet for å benytte de medlemsfordeler klubben har med ulike samarbeidspartnere/sponsorer. Se klubbens hjemmeside www.skogstrand.org  under menyvalget OM KLUBBEN - SPONSORER for mer info om medlemsfordeler

Har du spørsmål om klubben og de ulike aktivitetene, eller ønsker å melde deg inn i klubben/endre medlemskap finner du kontaktpersoner for de ulike idretter under www.skogstrand.org under menyvalget OM KLUBBEN - KONTAKTPERSONER. Innmeldingskjema finner du øverst til høyre på denne siden.

 

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift