Skogstrand IL

Instruks for leie av klubbhus

Instruks for leie av klubbhus
 

INSTRUKS

for leietagere av klubbhus

 

1.       Ansvarlig for utleie, se forside for info.

 

2.        Klubbhuset kan ikke leies av leietakere som arrangerer tilstelninger der det innkreves inngangspenger, med mindre det på forhånd er avklart med utleier. Leietaker må som minimum være 18 år og står ansvarlig for ev. skader som påføres hus/innbo/utstyr i leieperioden. Omfattende skader skal meldes til utleier straks. Mindre omfattende skader meldes ved tilbakelevering av nøkkel. Ev. kostnad for skade faktureres i etterkant når skadens omfang er prisfastsatt/forsikringsoppgjør er kjent.

 

3.      Leietaker plikter å sette seg inn i brannforskriften til klubbhuset. Han må til en hver tid ha tilgang til telefon slik at nødvendige instanser kan varsles om nødvendig. I tiden før brannmannskap ankommer stedet er leietaker selv ansvarlig for å evakuere bygget.

 

Det er ikke lov å sette opp fakkelbokser etc. i nærheten av brennbart materiale. Stearinlys skal brukes forsvarlig og man må påse at alle er slukket før man forlater bygningen.

 

4.        Avtalt leiepris er normalt esklusiv vask. Dvs leietager må selv vaske lokalene etter bruk.

Vaskeoppdrag kan avtales ifm. avtaleinngåelsen.   Vask betales da kontant ved tilbakelevering av nøkkel. Hvis man har vasket selv, vil man bli etterfakturert vask hvis man har vasket for dårlig

 

5.       Avtalt leiepris innbetales etter avtale, men blir normalt etterfakturert med betaling til konto 1040.26.45917

 Hvis man har vasket selv, vil man bli etterfakturert vask hvis man har vasket for dårlig.

 

6.        I leiesummen inngår bruk av innbo og kjøkkenutstyr.

 

7.        Røykeloven gjelder i lokalet, dvs. at all røyking må foregå utendørs. Vennligst påse at gjestene ikke kaster sneiper rundt på uteområdet, men benytter de uteaskebegrene som er satt opp av utleier.

 

8.        Leietaker er ansvarlig for at man ikke forårsaker støy eller annen ulempe for naboene.

Hvis ikke annet er avtalt, skal det ikke spilles høy musikk eller utføre andre aktiviteter som medfører støy som kan høres av naboer, etter kl 23:30. Av same hensyn til støy for naboer skal alle vinduer og dør til veranda være lukket etter k 23:30 

 

9.        Leietakers plikter etter arrangementet:

 

·         Benyttet kjøkkenutstyr vaskes og settes på plass på anviste plasser (i alle skap er det satt opp en beholdningsliste). Oppvakemaskin (industrimaskin) skal være tømt og rengjort.

·         Lokalene skal være ryddet slik at border og stoler er satt på plass slik de sto da man overtok lokalet. 

·         Alt søppel/avfall legges i søppelkasse nord for huset. Tomflasker som ikke kan pantes tas med til Returinnleveringsplasser.

·         Alle dører skal være forsvarlig låst, alle vinduer skal være lukket og alt lys skal være slukket når man forlater bygget.

·         Å avlevere nøkler og ev. skadeskjema til utleier til fastlagt tid.

·         Å ha klargjort lokalene til kl. 09.00 dagen etter siste leiedag med mindre annet på forhånd er avtalt.

 

Når  avtale om leie er inngått enten  skriftlig via mail, eller muntlig, er det samtidig en bekreftelse på at  leietaker har  lest og forstått betingelsene for leieavtalen og at man har til hensikt å følge alle punktene i instruksen.

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift